March 28 2020 | 13:25

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ GELLED HALOCARBON/DRY CHEMICAL SUSPENSION (AEROSOL B)

κατηγορία:
» Συστήματα Πυρόσβεσης

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΙΓΜΑΤΩΝ GELLED HALOCARBON/DRY CHEMICAL SUSPENSION (AEROSOL B)


Περιγραφή προϊόντος

  
ΓΕΝΙΚΑ

Πρόκειται για την οικολογική σύνθεση προηγμένης τεχνολογίας, η οποία εξασφαλίζει την βελτίωση της κατασβεστικής απόδοσης και της οικολογικής επίδρασης όλων των εγκεκριμένων για πυροσβεστική χρήση αερίων υδροφθορανθράκων (Hydroflourocarbons-HFC) πού εμφανίζουν δυναμικό βλάβης όζοντος (ODP=0) με την σταδιακή πρόσμιξη του «καθαρού» χημικού υλικού πολυφοσφωρικού αμμωνίου (Ammonium Polyphosphate-APP) ή άλλων στερεών χημικών κατασβεστικών υλικών, μετατρέποντας τα αέρια αυτά σε αερολύματα τύπου Β (Powdered Aerosols B).

Η τεχνολογία αναπτύχθηκε από την Αμερικανική εταιρεία POWSUS Inc μετά την απόφαση της απόσυρσης του HALON (1993) και είναι εγκεκριμένη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Προστασίας Περιβάλλοντος EPA (Environmental Protection Agency), για την αντικατάσταση του HALON 1211 σε φορητούς πυροσβεστήρες και συστήματα τοπικής εφαρμογής, οικιακής χρήσης ( από το έτος 1994) και του HALON 1301 σε ολική κατάκλυση με παρουσία ανθρώπων (από το έτος 2003).

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνεται στο Ειδικό Χρονολογικό Πρόγραμμα SNAP του ανωτέρω Αρμοδίου για το Περιβάλλον Οργανισμού, ως υποψήφιο για την αντικατάσταση του HALON με την γενική ονομασία : GELLED HALOCARBON / DRY CHEMICAL SUSPENSION.

Η εν λόγω τεχνολογία έχει αξιολογηθεί και είναι αποδεκτή από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος. Στην Ελληνική Αγορά, διατίθεται μέσω διαπιστευμένων πυροσβεστικών επιχειρήσεων, από το έτος 2002, με την εμπορική ονομασία (PGA). Τα χημικά συστατικά του κατασβεστικού μέσου PGA προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Αγορά και τα στοιχεία ασφαλείας (Safety Data Material) αυτών, πληρούν τις προϋποθέσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών Ασφάλειας.

Στην Ελλάδα, μεταφέρθηκε το έτος 1997 από την Τεχνολογική Εταιρεία H.A.E.S-Πρότυπη Μονάδα Συστημάτων Πυροπροστασίας και Νέων Μέσων Κατάσβεσης Φωτιάς, η οποία είναι κάτοχος του τεχνικού φακέλου και η υπεύθυνη της κυκλοφορίας του συγκεκριμένου κατασβεστικού μέσου, για τον λόγο αυτό η χρήση του κατασβεστικού μέσου PGA (Powdered Gas Aerosol) , γίνεται μόνο με τα πρότυπα πυροσβεστικά συστήματα, όπως οι οικολογικοί φορητοί πυροσβεστήρες FIREPLUS και τα αυτόματα πυροσβεστικά συστήματα FIREPOT, LOCEX και FIRETANK, σύμφωνα με τις οδηγίες της H.A.E.S και την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
 

Η εταιρεία ΠΥΡΟ-ΛΥΣΕΙΣ σαν εξουσιοδοτημένη εταιρεία απο την H.A.E.S, παρέχει στον τελικό χρήστη τον τεχνικό φάκελο, και είναι υπεύθυνη για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των πρότυπων συστημάτων της H.A.E.S

 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

--- Από το έτος 1994 συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα SNAP του Αμερικανικού EPA (Environmental Protection Agency) για την αντικατάσταση του HALON 1211, με εφαρμογή σε φορητούς πυροσβεστήρες οικιακής χρήσης, χωρίς περιορισμούς.

-- Από το έτος 2003 συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα SNAP του Αμερικανικού EPA (Environmental Protection Agency) για την αντικατάσταση του HALON 1301 με εφαρμογή σε συστήματα ολικής κατάκλυσης , χωρίς περιορισμό στην παρουσία ανθρώπων.

-- Είναι εγκεκριμένο από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος για την χρήση του σε φορητούς πυροσβεστήρες, συστήματα τοπικής εφαρμογής ( Αριθ.Πρωτ. 46106 Φ.701.6/22-8-2002 ) και σε συστήματα ολικής κατάκλυσης παρουσία ανθρώπων (Αριθ. Πρωτ. 52404 Φ.701.6/ 1-10-2003)

--  Είναι κατάλληλο για κάθε τύπο φωτιάς : Α (ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ), Β (ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ) , C (ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ), D (ΚΑΥΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ), Ε (ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ ), διαθέτοντας Εκθέσεις Δοκιμών Κατασβεστικότητας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ3, από Ελληνικό Διαπιστευμένο Φορέα, με κατασβεστικές επιδόσεις: Φωτιά 3 Α (Στερεών Καυσίμων)/ 0,717 Kgr κατασβεστικού μέσου και Φωτιά 55 Β (Υγρών Καυσίμων) / 3,033 Kgr Κατασβεστικού Μέσου.

--  Η κατασβεστική συγκέντρωση σε ολική κατάκλυση του κατασβεστικού μέσου: GELLED HALOCARBON / DRY CHEMICAL SUSPENSION με το χημικό πρόσθετο Πολυφοσφωρικό Αμμώνιο (APP-Ammonium Polyphospate) και ανεξάρτητα του χρησιμοποιούμενου υδροφθοράνθρακα HFC, σύμφωνα με τις μετρήσεις του ανεγνωρισμένου από τον Οργανισμό NFPA, Αμερικανικού Κέντρου Δοκιμών NMERI με την μέθοδο Cyp Burner είναι : 250 - 350 gr/ m3 (3%-5%)

--  Από το έτος 2007 (4-7-2007), τίθεται σε υποχρεωτική ισχύ στην Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Οδηγία 842/2006/ΕΕC για τον έλεγχο της χρήσης των οικολογικών φθοριούχων αερίων HFC's με δείκτη GWP (Global Warming Potential) >150 προς μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Αυτό έχει ως συνέπεια τον αυστηρότατο περιοδικό έλεγχο των διαρροών, στα μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα με ολική κατάκλυση των αερίων  υδροφθορανθράκων HFC-227ea, HFC-125, HFC-23.  Για τον λόγο αυτό, η  τεχνολογική εταιρεία H.A.E.S, μέσω του Ελληνικού Δικτύου Επιχειρήσεων Ασφαλούς Πυροπροστασίας, προωθεί σε Τελικούς Χρήστες τον ασφαλή σχεδιασμό, εγκατάσταση και περιοδικό έλεγχο  πυροσβεστικών συστημάτων, πλήρως  συμμορφωμένων με την νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία.

--- Η εφαρμογή της  μικτής τεχνολογίας κατασβεστικών μέσων στην Ελλάδα, είτε με ομογενοποιημένο  αερόλυμα  PGA (Powdered Gas Aerosol)  στα συστήματα FIREPOT και τους φορητούς  πυροσβεστήρες FIREPLUS έως 12 Lit, είτε με φυσικό αερόλυμα  νεότερης τεχνολογίας  στα συστήματα PHAG/FIRETANK),  μεταφέρει την  δεκαετή εμπειρία της εταιρείας H.A.E.S  στην ανάπτυξη  νέων κατασβεστικών μέσων που κατατάσσονται στην ειδική κατηγορία του χρονολογικού προγράμματος SNAP- Powdered Aerosol B,  ενώ από το έτος 2006 υιοθετήθηκε η  τεχνική βάση του Αμερικανικού Προτύπου  NFPA 2010 Edition 2006-Fixed Aerosol Fire-Extinguishing Systems.

--- H σειρά των πυροσβεστικών μέσων που μέχρι σήμερα έχει αναπτύξει η τεχνολογική εταιρεία H.A.E.S με ιδιωτικές ετικέτες (private labeling), βρήκε από το έτος 2002  πολλές πυροσβεστικές εφαρμογές (references) σε Τελικούς Χρήστες. Μία νέα οικολογική ταυτότητα (ECOLOGICAL) βασισμένη στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 842/2006/EEC για τον έλεγχο της χρήσης των οικολογικών φθοριούχων αερίων, εξασφαλίζει  την ελεύθερη κυκλοφορία μίας σειράς φορητών μέσων 1,2 - 2,5 και 4,5 Lit κατάλληλων για οικιακή χρήση.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

--  Δεν χρειάζεται αναπλήρωση (αναγόμωση), παρά μόνο μετά από χρήση.

--  Δεν προκαλεί διάβρωση, σε υψηλές θερμοκρασίες και έτσι είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

--  Η δημιουργία ενός «ελαφρού» στερεού καταλοίπου, εξασφαλίζει την μεγάλη αύξηση της χημικής κατασβεστικής δράσης του, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει την δημιουργία καπνού και των τοξικών παραπροϊόντων (HF κ.α.), τα οποία προέρχονται από την χημική αποσύνθεση των αερίων HFC. Η χημική αντίδραση που ακολουθεί δείχνει την κατασβεστική δράση του πολυφοσφωρικού αμμωνίου:

--  Λειτουργεί σε ευρύτατο φάσμα θερμοκρασιών περιβάλλοντος: από - 20oC έως + 150οC

--  Λειτουργεί σε χαμηλές πιέσεις από 8 bar έως 20 bar, ανάλογα με την θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

--  Μετά την κατάργηση του HALON, είναι το μόνο μέχρι σήμερα κατασβεστικό μέσο του προγράμματος SNAP, εκτός από την Ξηρή Σκόνη, το Διοξείδιο του 'Ανθρακα και τον Αφρό, που προτείνεται από το Αμερικανικό EPA, ως ασφαλές για οικιακές εφαρμογές, χωρίς περιορισμούς.


Το συγκεκριμένο προϊόν διατίθεται με τις παρακάτω επιλογές προτίμησης.


Βρείτε σχετικά προϊόντα της κατηγορίας:

» Συστήματα Πυρόσβεσης


Επιστροφή στην αρχική σελίδα » πυρολύσεις