March 28 2020 | 14:13

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΥΠΟΥ F, ΚΑΤΑ NFPA 17A

κατηγορία:
» Συστήματα Πυρόσβεσης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΥΠΟΥ F, ΚΑΤΑ NFPA 17A


Περιγραφή προϊόντος

ΓΕΝΙΚΑ

Το σύστημα πυρόσβεσης τοπικής εφαρμογής (ο όρος αναφέρεται στην ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία) που περιγράφεται στην συνέχεια, υλοποιεί πλήρως τις υποδείξεις των Παραρτημάτων Α και Β της υπ.αριθ. 61047 Φ.701.6/27-11-2009 Διευκρινιστικής Εγκυκλίου Διαταγής του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία αφορά στην πυρόσβεση χώρων που χρησιμοποιούνται λίπη και έλαια όπως, καυτές επιφάνειες μαγειρέματος, φριτέζες, χώροι πάνω από τα φίλτρα των χοανών και απαγωγοί των καπνών.

Ο σχεδιασμός του περιγραφόμενου συστήματος βασίζεται επίσης, στην ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (Πυροσβεστική Διάταξη 3/1981), όπου υποχρεωτικά προβλέπεται η Αυτόματη και Χειροκίνητη ενεργοποίησή του. Το αποτέλεσμα, τόσο στην αυτόματη, όσο και στην χειροκίνητη λειτουργία του, είναι η καθολική πυρόσβεση με υγρό χημικό κατασβεστικό υλικό, τύπου F (Wet Chemical), δηλαδή η πυρόσβεση σε όλες τις περιοχές του μαγειρείου ταυτόχρονα.

Η μέθοδος του σχεδιασμού που ακολουθείται στην παρούσα περιγραφή βασίζεται στο Παράρτημα Β της Διευκρινιστικής Εγκυκλίου Διαταγής που αναφέρθηκε πιο πάνω όπου γίνεται αναφορά στο Αμερικανικό Πρότυπο NFPA 17A.

Σύμφωνα με το Πρότυπο NFPA 17A και για να είναι επαρκές το κατασβεστικό υλικό για καθολική πυρόσβεση των μαγειρείων, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί:

 * α. Ως προς την μέγιστη θερμοκρασία ανίχνευσης (όχι μεγαλύτερη από 150 ° C)
    * β. Ως προς την επάρκεια της πίεσης για την ταυτόχρονη λειτουργία όλων των ακροφυσίων
    * γ. Ως προς την χημική σύσταση, την μορφή και την διάρκεια της εκτόξευσης του κατασβεστικού υλικού υπό μορφή σταγονιδίων, για την ασφαλή αντιμετώπιση των φωτιών Τύπου F (λίπη & έλαια) και Τύπου Α (κάρβουνα, ηλεκτρικές αντιστάσεις, φλόγιστρα κτλ.)
    * δ. Ως προς την προφύλαξη των ακροφυσίων από φραγή λόγω επικάθησης λιπών.
    * ε. Ως προς την ηχητική ειδοποίηση για την ενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσης
    * στ. Ως προς την ασφάλεια του Χρήστη κατά την χειροκίνητη ενεργοποίηση του συστήματος.

Το σύστημα πυρόσβεσης τοπικής εφαρμογής που περιγράφεται στην συνέχεια, περιλαμβάνει τυποποιημένο εξοπλισμό που ακολουθεί τα πιο πάνω αναφερόμενα και διατίθεται στις Βιοτεχνίες Πυροσβεστικών Ειδών:

PYR*SOS FIRE ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310 788452 FAX: 2310 788917 και PYRAKTIS ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΑΛΛΗ 15 ΑΘΗΝΑ ΡΕΝΤΗΣ ΤΗΛ: 210 4925 375 FAX: 210 4922 492

Τον τεχνολογικό εξοπλισμό του πιό πάνω συστήματος μελέτησε και σχεδίασε, η Ελληνική Tεχνολογική Εταιρεία:
H.A.E.S.-ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΦΩΤΙΑΣ
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σύμφωνα με το Παράρτημα Β´ της υπ.αριθ. 61047 Φ.701.6 /27-11-2009 Διαταγής, ακολουθείται το Αμερικανικό Πρότυπο NFPA 17A, το οποίο αναφέρεται στην εγκατάσταση μονίμων πυροσβεστικών συστημάτων πυρόσβεσης με υγρά χημικά κατασβεστικά (Wet Chemicals), βασισμένα στα άλατα του χημικού στοιχείου Καλίου (Κ) για την προστασία των χοανών των μαγειρείων.

Στο εν λόγω μόνιμο πυροσβεστικό σύστημα, χρησιμοποιείται το κατασβεστικό υλικό K-SOL Wet Chemical της H.A.E.S, το οποίο ως εγκεκριμένο, συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα Α’ της Διευκρινιστικής Εγκυκλίου 61047 Φ.701.6 της 27/11/2009 του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος.

Το σύστημα λειτουργεί και συντηρείται περιοδικά, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του.

Η ορθή εγκατάσταση και συντήρηση τελείται υπό την ευθύνη του Μηχανικού που υπογράφει στην παρούσα τεχνική περιγραφή και του Μηχανικού που επέβλεψε την εγκατάσταση.

Η λειτουργία του βασίζεται στην προώθηση του κατασβεστικού υλικού, με συνεχή πίεση που παράγεται μέσω του θερμοευαίσθητου συστήματος παραγωγής πίεσης, κατασκευής της τεχνολογικής εταιρείας H.A.E.S . Το ειδικό αυτό αυτόματο πνευματικό σύστημα ανίχνευσης της φωτιάς και προώθησης του κατασβεστικού υλικού, φέρει ιδιωτική ετικέτα: thermosensitive pressure generator.

Στο θερμοευαίσθητο σύστημα παραγωγής πίεσης, κατάλληλης χωρητικότητας για κάθε εφαρμογή, συνδέεται ένα ασφαλές υδραυλικό δίκτυο (υψηλής στεγανότητας) που περιλαμβάνει:

    * α. Τον κατάλληλο αριθμό από θερμοευαίσθητες ανιχνευτικές κεφαλές sprinkler (δεν υπάρχει περιορισμός στο πλήθος τους) που χρησιμοποιούνται ΜΟΝΟ για την ανίχνευση της φωτιάς (δεν χρησιμοποιούνται σαν ακροφύσια εκτόξευσης του κατασβεστικού υλικού).
    * β. Έναν μηχανισμό ελέγχου πίεσης με μανόμετρο και ασφάλεια υπερπίεσης, ο οποίος επιτρέπει τον διαρκή περιοδικό έλεγχο της λειτουργίας του συστήματος από τον Χρήστη.
    * γ. Έναν πρεσσοστατικό διακόπτη μεταφοράς σήματος και έναν κεντρικό διακόπτη χειροκίνητης εκτόνωσης του δικτύου. Το σήμα αυτό διακόπτει υποχρεωτικά τους παράγοντες που συντηρούν την φωτιά, όπως ο εξαερισμός του μαγειρείου, η παροχή αερίου καυσίμου και η παραγωγή θερμότητας με ηλεκτρικές αντιστάσεις.
    * Τέλος το ίδιο σήμα προκαλεί την ηχητική ειδοποίηση της ενεργοποίησης του συστήματος. δ. Έναν κεντρικό διακόπτη εκτόνωσης, που ασφαλίζεται σε κλειστή θέση, ώστε να γίνεται ελεγχόμενη χρήση από τον Χειριστή του.
    * ε. Εναν αριθμό από ακροφύσια ψεκασμού του κατασβεστικού υλικού, τα οποία φέρουν κάλυμμα για την προστασία από τα λίπη.

Η λειτουργία του πιο πάνω ανιχνευτικού συστήματος, δεν εξαρτάται από την ηλεκτρική ενέργεια, αφού μόνο η απότομη εκτόνωσή του που προέρχεται από την θραύση μιάς θερμοευαίσθητης κεφαλής sprinkler ή από το χειροκίνητο άνοιγμα του κεντρικού διακόπτη εκτόνωσης, είναι εκείνη που δίνει την πνευματική εντολή για την αυτόματη καθολική εκτόνωση του κατασβεστικού υλικού.

Συγκεκριμένα, η λειτουργία του πνευματικού συστήματος ανίχνευσης, συνεπάγεται την εκτόνωση της πίεσης του αερίου αζώτου που βρίσκεται εγκλωβισμένο στο δοχείο του θερμοευαίσθητου παραγωγού πίεσης και στην συνέχεια την εκτόνωση της πίεσης του προς το κλείστρο του δοχείου αποθήκευσης του κατασβεστικού υλικού, με αποτέλεσμα την συμπίεση και εκροή του κατασβεστικού υλικού προς το δίκτυο των ακροφυσίων ψεκασμού του κατασβεστικού υλικού.

Το κατασβεστικό υλικό βρίσκεται αποθηκευμένο σε ένα ή περισσότερα ξεχωριστά πυροσβεστικά δοχεία, που τοποθετούνται σε ανεξάρτητες σταθερές μεταλλικές βάσεις. Στα δοχεία αποθήκευσης του κατασβεστικού υλικού δεν υπάρχει πίεση, επειδή λειτουργούν με εξωτερική πίεση που εξασφαλίζεται από τον Θερμοευαίσθητο Παραγωγό Πίεσης.

Σημείωση: Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος, απαιτείται η διατήρηση σταθερότητας της πίεσης. Για τον λόγο αυτό ακολουθείται πιστά ο λόγος (ratio):

(Συνολικός Όγκος Αποθήκευσης Κατασβεστικού Υλικού) / (Όγκος Αποθηκευμένης Αρχικής Πίεσης) = 2
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Όπως προαναφέρθηκε, η θραύση μιας κεφαλής Sprinkler από την άνοδο της θερμοκρασίας στους 141°C λόγω πυρκαγιάς, προκαλεί την απότομη πτώση της πίεσης στο πνευματικό δίκτυο θερμικής ανίχνευσης της φωτιάς, με αποτέλεσμα την άμεση εκτόνωση του αερίου προώθησης (άζωτο) που βρίσκεται στο δοχείο του θερμοευαίσθητου συστήματος παραγωγής πίεσης, προς το(α) δοχείο(α) αποθήκευσης του κατασβεστικού υλικού και στην συνέχεια την προώθηση του κατασβεστικού υλικού προς τα ακροφύσια εκτόξευσης.
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το άνοιγμα του κεντρικού διακόπτη εκτόνωσης που τοποθετείται στην αρχή του πνευματικού δικτύου ανίχνευσης, προκαλεί επίσης την απότομη πτώση της πίεσης στο δίκτυο ανίχνευσης, με αποτέλεσμα την άμεση εκτόνωση του αερίου προώθησης (άζωτο) που βρίσκεται στο δοχείο του θερμοευαίσθητου συστήματος παραγωγής πίεσης, προς το δοχείο πυρόσβεσης και στην συνέχεια την προώθηση του κατασβεστικού υλικού προς τα ακροφύσια εκτόξευσης.
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

Είναι γνωστό ότι στα επαγγελματικά μαγειρεία πραγματοποιείται συχνός καθαρισμός τους από τα λίπη. Για τον λόγο αυτόν προβλέπεται η προσωρινή απενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσης, όχι όμως και του πνευματικού συστήματος ανίχνευσης, το οποίο παραμένει μόνιμα σε λειτουργία έγκαιρης ηχητικής ειδοποίησης. Αυτό πραγματοποιείται με ειδικό διακόπτη που τοποθετείται στην εύκαμπτη σωλήνα μεταφοράς πίεσης του Θερμοευαίσθητου Παραγωγού Πίεσης.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Δοχείο Αποθήκευσης του Κατασβεστικού Υλικού:

Ανάλογα με τον υπολογισμό χρησιμοποιούνται ένα ή περισσότερα δοχεία, χωρητικότητας 3 gallons (12 Lit), το καθένα. Τα δοχεία αποθήκευσης δεν βρίσκονται υπό πίεση και για τον λόγο αυτόν δεν είναι υποχρεωτική η πιστοποίηση τους, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 97/23.

Κατασβεστικό Υλικό:

Το κατασβεστικό υλικό, όπως προαναφέρθηκε, είναι το K-SOL Wet Chemical της H.A.E.S, μέ τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
- Χρώμα κυανούν
- Πυκνότητα :1,044 gr/ml
- PH :8,52

Αποδεκτό κατασβεστικό υλικό στην κείμενη Πυροσβεστική Νομοθεσία, σύμφωνα με την υπ.αριθ. 58557 Φ.701.6/ 25-11-2009 Εγκύκλιο Διαταγή του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πιστοποιημένο με κατάθεση δείγματος στο Γενικό Χημείο του Κράτους, με βάσει την KYA 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β/02) ", περί ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση με την Οδηγία 1999/45/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της Οδηγίας 2001/60/Ε.Κ. της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής κοινότητας".

Το κατατεθέν δείγμα ελέγχθηκε συγκριτικά και πιστοποιήθηκε για την συμφωνία του με το Αμερικανικό Προτυπο NFPA 17A.

Θερμοευαίσθητος Παραγωγός Πίεσης:

Διάταξη πυροσβεστικού αυτοματισμού με αδρανές αέριο Άζωτο, χωρητικότητας 1,5 ή 3 gallons. Διάταξη ειδικού τύπου, τεχνολογίας H.A.E.S. Βρίσκεται υπό πίεση αερίου αζώτου 15 bar και για τον λόγο αυτόν, χρησιμοποιούνται πιστοποιημένα δοχεία με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 97/23 (Ελληνική Πιστοποίηση: CE 0437).

Σωλήνωση Πνευματικού Δικτύου Ανίχνευσης Φωτιάς:

Εύκαμπτη από ειδικό κράμα αλουμινίου, υψηλής θερμικής αντοχής (έως 450 °C) και πίεσης λειτουργίας έως 20 bar, τουλάχιστον. Διαμέτρου Φ8. Τοποθετείται σταθερά με ειδικά στηρίγματα.

Κεφαλές Θερμικής Ανίχνευσης της Φωτιάς:

Θερμοευαίσθητες Κεφαλές Sprinkler, διαμορφωμένες κατάλληλα με ταχυσυνδέσμους, για την ασφαλή προσαρμογή τους στο πνευματικό δίκτυο ανίχνευσης. Θερμοκρασία Θραύσης: 141° C (Χρώμα μπλε). Σύμφωνα με το πρότυπο NFPA 17Α, οι ανιχνευτικές κεφαλές πρέπει να τοποθετούνται στον χώρο που βρίσκεται πίσω από τα φίλτρα (plenum) και αν δεν υπάρχουν φίλτρα, στην κορυφή της χοάνης απαγωγής.

Οι αποστάσεις μεταξύ των κεφαλών δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 1 m, μήκους.

Μηχανισμός Ελέγχου και Ασφάλειας σε Υπερπίεση:

Ειδικό εξάρτημα που διαθέτει μανόμετρο και ασφάλεια υπερπίεσης με μέγιστο όριο 21 bar. Φέρει ταχυσύνδεσμο και τοποθετείται στο τέλος του δικτύου πνευματικής ανίχνευσης. Μέσω αυτού, επιτυγχάνεται ο συχνός περιοδικός έλεγχος πυροσβεστικής ετοιμότητας και η ασφαλής εκκένωση του δικτύου πνευματικής ανίχνευσης για την συντήρησή του.

Ακροφύσια Εκτόξευσης του Κατασβεστικού Υλικού:

Από επινικελωμένο ορείχαλκο, κατασκευής H.A.E.S, ειδικά για εκτόξευση με υδρονέφωση του υλικού K-SOL Wet Chemical. Συντελεστής Ροής: 1 σε πίεση λειτουργίας 10 bar.

Σπείρωμα σύνδεσης σε υδραυλικό δίκτυο 1/4". Φέρουν μόνιμο πλαστικό κάλυμμα για προστασία τους από τα λίπη που αφαιρείται με την πίεση της εκτόξευσης του κατασβεστικού υλικού.

Πρεσσοστατικός διακόπτης μεταφοράς σήματος:

Ρυθμιζόμενος σε μέγιστη πίεση 10 bar . Φέρει ενσωματωμένη ψυχρή μεταγωγική επαφή. Τοποθετείται στην αρχή του πνευματικού δικτύου ανίχνευσης, με ενσωματωμένο ταχυσύνδεσμο για την σύνδεσή του στο πνευματικό δίκτυο ανίχνευσης.

Κεντρικός Διακόπτης Εκτόνωσης:

Σφαιρικός διακόπτης ON-OFF που ασφαλίζεται στην κλειστή θέση. Τοποθετείται στο εξάρτημα του μηχανισμού ασφάλειας.

Ηχητική Ειδοποίηση Ενεργοποίησης:

Κουδούνι 6" πιστοποιημένο με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/EEC (CPD).

Σωληνώσεις Δικτύου Πυρόσβεσης:

Οι σωληνώσεις που αντιστοιχούν σε κάθε Δοχείο Αποθήκευσης Κατασβεστικού Υλικού (3 gal) είναι ξηρού τύπου (χωρίς πίεση), από ευθύγραμμη σωλήνα διαμέτρου Φ15. Η σωλήνα δεν πρέπει να διαβρώνεται εξωτερικά σύμφωνα με τους κανόνες της μαγειρικής υγιεινής.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ο υπολογισμός πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο NFPA 17A.

Οπως προαναφέρθηκε, τα ακροφύσια εκτόξευσης του κατασβεστικού υλικού K-SOL Wet Chemical διαθέτουν ενσωματωμένο μηχανισμό παραγωγής υδρονέφωσης, με συντελεστή ροής 1 σε πίεση 10-12bar.

Η μέγιστη επιφάνεια κάλυψης ανά ακροφύσιο, ορίζεται ώς ακολούθως:
Φριτέζα 0,50 m2
Τηγάνι 0,70m2
Εστία 1,00 m2
Καπναγωγός 0,50 m2
Plenum Καπναγωγών (χώρος πάνω από τα φίλτρα) ≤ 2,8 m

Σύμφωνα με το πρότυπο, πρέπει τα ακροφύσια εκτόνωσης να καλύπτουν ταυτόχρονα όλες τις εστίες, τους καπναγωγούς και το χώρο πάνω από τα φίλτρα (plenum), όπως φαίνεται στο σχεδιάγραμμα του συστήματος.

Το σύστημα πυρόσβεσης σχεδιάζεται έτσι ώστε, να καλύπτεται επαρκώς όλος ο χώρος των εστιών, με πρόβλεψη να μην απαιτείται τροποποίηση στο σχεδιασμό του συστήματος, αν μεταβληθεί η θέση των εστιών.

Τα ειδικά ακροφύσια H.A.E.S πρέπει να τοποθετούνται σε ύψος περίπου 100 cm από τις εστίες. Για το ύψος αυτό, η επιφάνεια που καλύπτουν με υδρονέφωση κωνικής δέσμης, έχει διάμετρο περίπου 75 cm.

Λαμβάνοντας υπόψη μια επικάλυψη 10%, θα πρέπει η απόσταση μεταξύ των ακροφυσίων κατά το μήκος της χοάνης να είναι περίπου 70 cm, το μέγιστο.

Έτσι, υπολογίζεται εύκολα το πλήθος των ακροφυσίων που μπορούν να καλύπτουν ταυτόχρονα ολόκληρη την επιφάνεια που βρίσκεται κάτω από την χοάνη, ανεξάρτητα από την θέση των μαγειρικών συσκευών.

Επίσης, απαιτούνται ακροφύσια για την κάλυψη των καπναγωγών, ένα (1) σε κάθε αγωγό, τοποθετημένο 30 cm μέσα στον κάθε καπναγωγό.

Για το χώρο πάνω από τα φίλτρα, απαιτείται ένα ακροφύσιο, για κάθε 2,80 m, μήκους της χοάνης.

Για την ασφαλή λειτουργία του συστήματος που αφορά, τόσο στην επαρκή και ταυτόχρονη λειτουργία όλων των ακροφυσίων, όσο και στον ευκολότερο και οικονομικότερο έλεγχο της κατάστασης του κατασβεστικού υλικού, στην παρούσα τεχνική περιγραφή προβλέπονται:

    * α. Η χρήση ξεχωριστής πηγής πίεσης προώθησης (όχι εγκλωβισμένης στο δοχείο αποθήκευσης του κατασβεστικού υλικού).
    * β. Η διαιρούμενη διάταξη (modular) αποθήκευσης του κατασβεστικού υλικού, με περισσότερα του ενός δοχεία αποθήκευσης κατασβεστικού υλικού που το καθένα έχει τυποποιημένη χωρητικότητα 3 gallons (12 lit), μπορεί να δέχεται μέγιστο περιεχόμενο 12 Kgr και να καλύπτει ταυτόχρονα έως και 9 ακροφύσια εκτόξευσης του κατασβεστικού υλικού.
    * γ. Η δυνατότητα ελέγχου και αντικατάστασης του κατασβεστικού υλικού, στον τόπο της εγκατάστασης.

Σύμφωνα με το πρότυπο NFPA 17A, η απαιτούμενη συνολική ποσότητα του κατασβεστικού υλικού, προκύπτει από τον συνολικό αριθμό ακροφυσίων που προκύπτουν από τους πιο πάνω υπολογισμούς, βάσει του τύπου:

Q = (Συνολικός Αριθμός Ακροφυσίων) x (Συντελεστή Ροής) / 0,8 όπου Σ.Ρ. = 1 για τα ειδικά ακροφύσια H.A.E.S.

Ο αριθμός των απαιτουμένων Κεφαλών Θερμικής Ανίχνευσης της Φωτιάς είναι:______

Ο Αριθμός των απαιτουμένων Ακροφυσίων Εκτόνωσης είναι:________

Η απαιτούμενη ποσότητα κατασβεστικού υλικού είναι:______

Ο αριθμός Δοχείων Αποθήκευσης 3 gallons είναι:______

Το συγκεκριμένο προϊόν διατίθεται με τις παρακάτω επιλογές προτίμησης.

Εικόνες προϊόντος

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΥΠΟΥ F, ΚΑΤΑ NFPA 17A ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΥΠΟΥ F, ΚΑΤΑ NFPA 17A ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΥΠΟΥ F, ΚΑΤΑ NFPA 17A

Βρείτε σχετικά προϊόντα της κατηγορίας:

» Συστήματα Πυρόσβεσης


Επιστροφή στην αρχική σελίδα » πυρολύσεις